Gmina Nurzec-Stacja

Charakterystyka

W związku z bardzo krótkim terminem niezbędnym do przekazania protokołów z szacowania szkód do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (do 30 września ) ustala się termin przyjmowania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych w związku z wystąpieniem suszy do dnia 11.09.2015 r.
 
Wnioski które wpłyną do Urzędu Gminy Nurzec-Stacja po tym terminie
nie będą rozpatrywane !

 Komunikat dot. szacowania szkód w związku z suszą !
 

W związku z ogłoszeniem przez IUNG w Puławach IX raportu odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce, Wójt Gminy Nurzec-Stacja informuje, że w dniu 21.08.2015 r. wystąpił z wnioskiem o powołanie na terenie Gminy Nurzec-Stacja komisji do spraw szacowania szkód w uprawach rolnych. Pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr WG-VI.7160.172.2015.AA z dnia 25.08.2015 r. (data wpływu 27.08.2015 r.) została na terenie Gminy Nurzec-Stacja powołana komisja ds. oszacowania strat na obszarach dotkniętych suszą.

W związku z powyższym istnieje możliwość złożenia stosownych wniosków w celu oszacowania szkód powstałych w gospodarstwach w związku z suszą. (wzory wniosków poniżej).

 

Zgodnie z informacją zawartą w piśmie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr WG-VI.7160.172.2015.AA z dnia 25.08.2015 r. Przedmiotem szacowania szkód z tytułu suszy według IX raportu są uprawy wskazane w monitoringu suszy 2015 – tabele na stronie IUNG (załączone poniżej). Komisja może dokonywać oszacowania szkód tylko dla upraw będących w okresie wegetacji i upraw niezebranych. Szacowaniem została objęta również kukurydza na zielonkę.

Dodatkowo należy zauważyć, że podstawą przy ubieganiu się o preferencyjny kredyt i ewentualne inne formy pomocy jest suma szkód w gospodarstwie przekraczająca 30% wartości produkcji w całym gospodarstwie w tym produkcji roślinnej i zwierzęcej.


W związku z powyższym przed złożeniem wniosków proszę zainteresowanych rolników o zapoznanie się z wytycznymi i warunkami szacowania szkód, co znacznie usprawni prace w/w komisji.


Szczegółowych informacji w sprawie szacowania szkód można zasięgnąć w Urzędzie gminy Nurzec-Stacja w pok. nr 9 lub pod nr tel. 85 6575078 wew. 34

-Tabela upraw zagrożonych suszą.

Osoby składające wnioski o oszacowanie szkód muszą złożyć następujące 3 dokumenty:

1. Wniosek o oszacowanie szkód

2. Oświadczenie o powierzchni upraw i plonów

3. Oświadczenie o produkcji zwierzęcej 

 Kiedy będą odbierane śmieci ?

Poniżej zamieszczamy harmonogram odbioru odpadów na terenie Gminy Nurzec-Stacja

w II półroczu 2015 r.

<<POBIERZ>>


Szanowni Mieszkańcy! 

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej odnawialnych źródeł energii oraz inwestycji planowanych w tym zakresie. Wypełnienie ankiety nie jest równoznaczne z wyrażeniem chęci uczestnictwa w projekcie, ale pozwoli na określenie Państwa potrzeb w zakresie inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii.

Czasu jest mało, bo tylko do dnia 15.06.2015 r., dlatego zachęcamy do wypełniania ankiet i dostarczania do nas.

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć Sołtysowi, przynieść do Urzędu Gminy, przesłać pocztą tradycyjną na adres urzędu lub przesłać mailem na adres ug@nurzec-stacja.eu

Poniżej udostępniamy ankiety w wersji elektronicznej z możliwością edycji:

 

Informujemy, że Gmina Nurzec-Stacja przy współpracy z firmą Geo-System Sp. z o.o. uruchomiła Gminny Portal Mapowy. W chwili obecnej dane zawarte na portalu są weryfikowane i aktualizowane, dlatego zachęcamy wszystkich do korzystania z portalu i zgłaszania ew. błędów i nieścisłości. Błędy należy zgłaszać bezpośrednio na portalu poprzez opcję "Zgłoś problem".


Gmina Nurzec-Stacja informuje, że posiada zawartą umowę dotyczącą odbioru zwłok padłych zwierząt z terenu Gminy Nurzec-Stacja z firmą Zbiornica Skórzec. W związku z powyższym odbiór zwłok padłych zwierząt z terenu Gminy Nurzec-Stacja jest bezpłatny. 
Zgłoszenia odbioru należy kierować: bezpośrednio do firmy Zbiornica Skórzec
tel. 25 644 62 74 lub 697 727 397

 

 HARMONOGRAMY odbioru odpadów komunalnych na terenie

Gminy Nurzec-Stacja w 2015 r.

- Harmonogram na I półrocze 2015 r.


INFORMACJA  DLA  MIESZKAŃCÓW  GMINY  NURZEC-STACJA

Urząd Gminy Nurzec-Stacja informuje, że na terenie Gminy z początkiem stycznia 2014 r. zostanie uruchomiony PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK), który mieści się przy ul. Żerczyckiej 34 (plac przy GOUK).

 

Godziny otwarcia:

każda sobota – godz. 8.00 – 16.00

 

W punkcie tym mieszkańcy, w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będą mogli oddać (bezpłatnie) następujące rodzaje odpadów:

-        zużyte opony – pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym tj. z samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów,

-        odpady zielone – części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych tj. trawa, liście, gałęzie, wycięte rośliny, choinki z wyłączeniem ziemi, pni, karp i konarów powstałych w wyniku wycinki drzew. Odpady zielone nie mogą zawierać: zanieczyszczeń natury nieorganicznej (ziemia, kamienie), pozostałości po spaleniu,

-        odpady budowlane powstałe w przypadku niewielkiego remontu prowadzonego samodzielnie,

-        odpady wielkogabarytowe, np. meble, stoły, szafy, krzesła, łóżka, materace, wózki dziecięce, deski, dywany, rowery, zabawki dużych rozmiarów,

-        zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

-        zużyte baterie i akumulatory,

-        chemikalia: farby, rozpuszczalniki, oleje,

-        przeterminowane leki,

-        szkło oraz opakowania ze szkła,

-        papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, metale, opakowania z metali oraz opakowania wielomateriałowe,

-        popiół, odzież i tekstylia

 

Warunkiem przyjęcia odpadów w PSZOK jest okazanie przez osobę dostarczającą odpady dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania na terenie Gminy Nurzec-Stacja oraz dokumentu potwierdzającego objęcie nieruchomości systemem odbioru odpadów ( za dokument taki uważa się aktualną informację o przyjęciu deklaracji wydaną przez Urząd Gminy Nurzec-Stacja).

Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

W ramach działalności PSZOK właściciele nieruchomości niezamieszkałych oraz przedsiębiorcy, mogą przekazywać odpady komunalne za odpłatnością.

Szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK określa Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.


 

 
 

OSTRZEŻENIA i KOMUNIKATY !

Komunikaty meteo na stronie

WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO