Gmina Nurzec-Stacja

Charakterystyka

 
 

 
 
 
 
VI Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich
 
 

 

 HARMONOGRAMY odbioru odpadów komunalnych na terenie

Gminy Nurzec-Stacja w 2014 r.

 

 - Harmonogram na I półrocze 2014 r.

- Harmonogram na II półrocze 2014 r.


INFORMACJA  DLA  MIESZKAŃCÓW  GMINY  NURZEC-STACJA

Urząd Gminy Nurzec-Stacja informuje, że na terenie Gminy z początkiem stycznia 2014 r. zostanie uruchomiony PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK), który mieści się przy ul. Żerczyckiej 34 (plac przy GOUK).

 

Godziny otwarcia:

każda sobota – godz. 8.00 – 16.00

 

W punkcie tym mieszkańcy, w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będą mogli oddać (bezpłatnie) następujące rodzaje odpadów:

-        zużyte opony – pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym tj. z samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów,

-        odpady zielone – części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych tj. trawa, liście, gałęzie, wycięte rośliny, choinki z wyłączeniem ziemi, pni, karp i konarów powstałych w wyniku wycinki drzew. Odpady zielone nie mogą zawierać: zanieczyszczeń natury nieorganicznej (ziemia, kamienie), pozostałości po spaleniu,

-        odpady budowlane powstałe w przypadku niewielkiego remontu prowadzonego samodzielnie,

-        odpady wielkogabarytowe, np. meble, stoły, szafy, krzesła, łóżka, materace, wózki dziecięce, deski, dywany, rowery, zabawki dużych rozmiarów,

-        zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

-        zużyte baterie i akumulatory,

-        chemikalia: farby, rozpuszczalniki, oleje,

-        przeterminowane leki,

-        szkło oraz opakowania ze szkła,

-        papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, metale, opakowania z metali oraz opakowania wielomateriałowe,

-        popiół, odzież i tekstylia

 

Warunkiem przyjęcia odpadów w PSZOK jest okazanie przez osobę dostarczającą odpady dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania na terenie Gminy Nurzec-Stacja oraz dokumentu potwierdzającego objęcie nieruchomości systemem odbioru odpadów ( za dokument taki uważa się aktualną informację o przyjęciu deklaracji wydaną przez Urząd Gminy Nurzec-Stacja).

Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

W ramach działalności PSZOK właściciele nieruchomości niezamieszkałych oraz przedsiębiorcy, mogą przekazywać odpady komunalne za odpłatnością.

Szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK określa Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.


 
 
Deklaracja "śmieciowa" przez ePUAP

Stosownie do zapisów uchwały Rady Gminy Nurzec-Stacja Nr XVI/173/2013 z dnia 20.06.2013 r. Urząd Gminy Nurzec-Stacja udostępnia możliwość złożenia "Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi" zwanej potocznie Deklaracją "śmieciową" w formie elektronicznej poprzez platformę ePUAP.

                                                                                                                                Czytaj więcej...


 
 

OSTRZEŻENIA i KOMUNIKATY !

Komunikaty meteo na stronie

WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO